GS25에서 출시한 감바스.jpg

https://img.theqoo.net/proxy/https://i.imgur.com/tRfAX8i.gif

공식 인스타에서 신상 감바스가 나왔다고 홍보함

https://img.theqoo.net/proxy/https://i.imgur.com/PDzJDnH.gif

근데 인스타 사진처럼 진짜 새우 4마리 들었음ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

https://img.theqoo.net/proxy/https://i.imgur.com/jp5VzyO.gif
https://img.theqoo.net/proxy/https://i.imgur.com/71gQizp.gif

4,500원

댓글 남기기